Kalender

 
November
Acem Kurszentrum, Hamburg
Fr 15 November
2019
Acem Kurszentrum, Hamburg
Sa 16 November
2019
Acem Kurszentrum, Hamburg
So 17 November
2019
München – Adresse auf Anfrage
Fr 22 November
2019
Acem Kurszentrum, Köln
So 24 November
2019
Acem Kurszentrum, Berlin
Sa 30 November
2019
Dresden- Adresse auf Anfrage
Sa 30 November
2019
Dezember
Acem Kurszentrum, Hamburg
Mo 2 Dezember
2019
VHS, Frankfurt
Di 3 Dezember
2019
München – Adresse auf Anfrage
Fr 13 Dezember
2019
Dresden- Adresse auf Anfrage
Sa 14 Dezember
2019
Acem Kurszentrum, Hamburg
Sa 14 Dezember
2019
Acem Kurszentrum, Köln
So 22 Dezember
2019
Januar
VHS, Frankfurt
Di 14 Januar
2020
Acem Kurszentrum, Köln
So 26 Januar
2020
Februar
Acem Kurszentrum, Köln
Sa 29 Februar
2020
März
Acem Kurszentrum, Köln
So 29 März
2020
Mai
Acem Kurszentrum, Berlin
So 17 Mai
2020